شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟
  • 10 اردیبهشت 1403
  • ادمین
  • صدور صورتحساب الکترونیکی

شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شناسه‌ای ۲۲ کاراکتری است که در پایانه فروشگاهی بصورت منحصر به فرد تولید و به هر صورتحساب الکترونیکی تخصیص داده می‌شود.

شناسه منحصر به فرد مالیاتی مندرج در صورتحساب، معرف چیست؟

طول شناسه منحصر به فرد مالیاتی ۲۲ کاراکتر و ساختار آن از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است.
مولفه‌های شماره مالیاتی عبارتند از:
1-شناسه یکتای حافظه مالیاتی
2-تاریخ ثبت صورتحساب در حافظه مالیاتی
3-سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی
4-رقم کنترلی

تفاوت شناسه یکتای حافظه مالیاتی با شماره منحصر به فرد مالیاتی چیست؟

شناسه‌ای یکتای حافظه مالیاتی جزئی از شماره منحصر به فرد مالیاتی است (۶ کاراکتر اول) و به واسطه آن برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز می‌شود که صورتحساب توسط کدام مودی و در چه مکانی صادر شده است.